Terese (BRA 210)

BYA 190 m2
BRA 210 m2
Høyde 6 m

Hanna (BRA 194)

BYA 150 m2
BRA 194 m2
Høyde 6,4 m

Knut (BRA 183)

BYA 170,7 m2
BRA 183 m2
Høyde 6.0 m

Kristin (BRA 157)

BYA 143,43 m2
BRA 157 m2

Kvitfjell (BRA 150)

BYA 166 m2
BRA 150 m2
Høyde 6,2 m

Rødberg (BRA 150)

BYA 120 m2
BRA 150 m2
Høyde 6 m

Arve (BRA 150)

BYA 126 m2
BRA 150 m2
Høyde 6.21 m

Geilo (BRA 137+Hems)

BYA 132,50 m2
BRA 137,30 m2
Høyde 6 m

Uvdal (BRA 135)

BRA 135 m² + hems
BYA 160m²
Høyde 5,3m

Siri 2 (BRA 133+Hems)

BYA 153,5 m2
BRA 132,6 m2 + Hems 30 m2
Høyde 5.2 m

Kvitfjell (BRA 119)

BYA 141 m2
BRA 119 m2
Høyde 4.60 m

Anne 2 (BRA 115)

BYA 183 m2
BRA 115 m2
Høyde 4,3 m

Eva (BRA 111+Hems)

BYA 161 m2
BRA 111 m2
Høyde 5,2 m

Trysil (BRA 111)

BYA 125 m2
BRA 111 m2
Sov rom 3
Høyde 4.3 m

Trehytte (BRA 110+Hems)

BYA 124,53 m2
BRA 110,34 m2 + Hems 38,13 m2
ROM 3
Høyde 5.0 m

Renate (BRA 107)

RenateRenate

BYA 116 m2
BRA 107 m2
Høyde 4.20 m

Berit (BRA 100)

BYA 110 m2
BRA 100 m2
Høyde 4,2 m

Eivind (BRA 98+Hems)

BYA 113,74 m2
BRA (1) 98,22 m2 + 43,18 Hems
Høyde 5,3m

Sjusjøen (BRA 80+Hems)

BYA 107,50 m2
BRA 80 m2
Høyde 5,40 m

Stranda (BRA 63+Hems)

BRA 63 m2
BYA 73 m2
Høyde 4,9 m

Lille (BRA 65+Hems)

BYA 81,70 m2
BRA 65,4 m2 + Hems 20,4 m2
Høyde 4.7 m

Rauland (BRA 60)

BYA 70 m2
BRA 60 m2
Høyde 4,45 m

Anna (BRA 141+Hems)

BYA 157,22 m2
BRA 141,13 + Hems 43,57 m2
Høyde 5 m

Anne (BRA 111)

BYA 183 m2
BRA 111 m2
Høyde 4,3 m

B 1 (BRA 128)

BYA 124.3 m2
BRA (1) 94.6 m2
BRA (2) 34.4 m2
Høyde 6.3 m2

Siri (BRA 121+Hems)

BYA 145,20 m2
BRA 121 + Hems 40 m2
Høyde 4,8 m

Lillian (BRA 118)

BYA 141,84 m2
BRA 118,45 m2
Høyde 4,35 m

Panorama (BRA 100+Hems)

BYA 145,40 m2
BRA 120 m2 + HEMS 50 m2
ROM 4

Trysil 2 (BRA 107)

BYA 126 m2
BRA 107 m2
Høyde 4,3 m

Hafjell (BRA 105+Hems)

BYA 113,70 m2
BRA 105,20 m2
Høyde 4,80 m

Fjellhytte (BRA 80+Hems)

BYA 102,8 m²
BRA 79,5 m² + (Hems 30,4 m2)
ROM 3
Høyde 5,2 m

Bergen (BRA 104+Hems)

BYA 125,16 m2
BRA 104,30 + Hems 43,48 m2
Høyde 4,8 m

Grete (BRA 91+Hems)

BYA 111,17 m2
BRA 90,75 + Hems 32,41 m2
Høyde 5 m

Rena (BRA 90+Hems)

BYA 109,40 m2
BRA 90,01 m2
Høyde 5,37 m

Maria 1 (BRA 81)

Stavlaft Maria Tømmerhytte, Laftehytter,, Tømmerhytter byggesett, Laftehyter  byggesett, byggesett, Laftet hytte, Tømmer hytte, Laftet tømmerhus, Tømmerhus, Tømmerhytte, Laftehytter priser, Tømmerhytte fra latvia, Modern stavlaft, Håndlaftede tømmerhytter, Element hytte, Element hus, …

BYA 95,4 m2
BRA 80,5 m2
Høyde 4,6 m

Venta (BRA 81)

BYA 95,4 m2
BRA 80,5 m2
Høyde 4,6 m

Maria 2 (BRA 80+Hems)

BYA 94,2 m2
BRA 79,8 m2 + Hems 35,9 m2
Høyde 5,36 m

Hovden (BRA 69)

BYA 83 m2
BRA 69 m2
Høyde 4,54 m

Lille 2 (BRA 60+Hems)

BYA 82 m2
BRA 60 m2 + Hems 20,95 m2
Høyde 4.77 m

Norefjell (BRA 51)

BYA 63 m2
BRA 51 m2
Høyde 4.25 m

Marine 1 (BRA 71+Hems)

BYA 125.0 m2
BRA 71.15 m2 + Hems 24.1 m2
Høyde 5.7 m

Laftet anneks

BYA 19,0 m2
BRA 12,8 m2
Høyde 3,45 m

Treskur

BYA 6,4 m2
BRA 4,4 m2
Høyde 2,8 m

Garasje

BYA 38.7 m2
BRA 32.9 m2
Høyde 3.8 m