Show

Panorama (BRA 100+Hems)

Parametri

BYA 145,40 m2
BRA 100 m2 +hem 30 m2
ROM 4
Høyde 4,9 m